هارد بنفش ظرفیت 1 ترابایت
هارد بنفش ظرفیت 2 ترابایت
هارد بنفش ظرفیت 3 ترابایت
هارد بنفش ظرفیت 4 ترابایت
هارد آبی 320 گیگابایت
هارد سبز 1 ترابایت
هارد سبز 500 گیگابایت
هارد آبی 500 گیگابایت
هارد آبی 2 ترابایت
هارد آبی 250 گیگابایت
هارد آبی 1 ترابایت