پنل دزدگیر SILEX  PD14
پنل دزدگیر +SILEX SG7
تلفن کننده CLASSIC G1
پنل دزدگیر CLASSIC Z4 ULTRA
چشمی خطی 200 متر
چشمی خطی 100 متر
چشمی خطی 20 متر
سنسور ضربه
ریموت GIGACODE
ریموت GIGACODE 64pro
باتری 7 آمپر
باتری 7.2 آمپر
باتری 4.5 آمپر
چشمی وزنی
چشمی وزنی TITAN
۱
۲